Karim Silva

vaza/keramika,

17 cm x 15 cm x 15 cm,

KS315

Kategorija:

70